L'École

Directions


YU Jin
Directeur chinois de ParisTech Shanghai Jiao Tong

 

 

Joaquim NASSAR

Directeur français de ParisTech Shanghai Jiao Tong

 

 

LI Ping
Directrice adjointe de ParisTech Shanghai Jiao Tong
Email : liping@sjtu.edu.cn   

 

LIU Zenglu
Directeur adjoint de ParisTech Shanghai Jiao Tong
Email : zlliu@sjtu.edu.cn